Warunki

Ogólne Warunki Dostaw (dalej: OWD)

Umawiające się Strony:

Firma handlowa:

adres i siedziba:

Gesserit Kft. H1036 Budapeszt, Kiskorona utca 8. II/12

Obsługa klientów firmy handlowej: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 4. K épület

Klient:

jakakolwiek osoba, (fizyczna, prawna, osoba prywatna albo spółka gospodarcza nie posiadająca statusu osoby prawnej, organ państwowa, itd.), które zamierzają nawiązać związki handlowe z firmą handlową.

§ 1 Inicjowanie umowy, proces ofertowy

Firma handlowa na swych stronach Web, w katalogach elektronicznych i drukowanych (dalej: katalogi) oraz w wydawnictwach reklamowych publikuje swe nieobligatoryjne oferty. Klient poprzez wypełnienie i wysłanie arkuszy zamówień znajdujących się w katalogach handlowcy, telefonicznie, mailem, faksem, telefonicznie lub osobiście zamawia dla siebie, względnie swojej firmy towar lub usługę.

Umowa między stronami powstaje w przypadku nadejścia zamówienia według § 2 oraz jego potwierdzenia.

§ 2 Przyjęcie zamówienia i jego potwierdzenie:

 1. Po nadejściu zamówienia firma handlowa wysyła klientowi potwierdzenia.
 2. Jeżeli zamawiający klient przesyła prośbę o ofertę za pośrednictwem zamówienia znajdującego się na stronie katalogu, wtedy potwierdzenie jest dwuetapowe. Najpierw system automatycznie wysyła potwierdzenie, które sygnalizuje nadejście zamówienia.

Zawiera ono następujące informacje:

- informacje o zamówionym wyrobie, który klient znalazł w katalogu,

- podane przez klienta dane dotyczące fakturowania i inne dane oraz uwagi związane dostawą.

Potwierdzenie wysłane w pierwszym etapie nie oznacza przyjęcia zamówienia przez firmę handlową.

 1. Firma handlowa przetwarza zamówienie, czy prośbę o ofertę. Po przetworzeniu, jeżeli znajdzie dane, które należy uzgodnić, mailem, telefonicznie, itp. uzgadnia z klientem jego dokładne zapotrzebowanie. Następnie wysyła ostateczne potwierdzenie (dalej: ostateczne potwierdzenie), które może zawierać termin, cenę, parytet, warunki dostawy, informacje o wyrobie oraz wszelkie inne uzgodnione
 2. Jeżeli zamówienie nadchodzi do handlowcy nie poprzez kartę zamówień znajdującą się w katalogu, lecz np. w mailu, liście, faksem, słownie lub telefonicznie (dalej: w inny sposób), wtedy może nie zostać wysłane potwierdzenie określone w punkcie 2.2. Opracowanie zamówień, które nadeszły w ten lub inny sposób oraz tok postępowania odbywa się zgodnie z postanowieniami punktu 2.3.
 3. Na prośby o oferty, które nadeszły do firmy handlowej poprzez strony zamówień i w inny sposoby wspomniane w § 12, są opracowywane według zasad określonych w punkcie 2.3.
 4. Osoba składająca zamówienie wydaje oświadczenie o tym, że jest uprawniona do składania i rezygnacji z zamówień, zwracania się o oferty oraz do zawierania i prowadzenia innych spraw w imieniu swej firmy, instytucji, czy organizacji. W ten sposób złożone przez niego zamówienia, rezygnacje z zamówień oraz inne uzgodnienia handlowe handlowiec może uważać za ważne.
 5. Może się zdarzać także to, że handlowiec na złożone zamówienie nie wyśle ani pierwszego, ani też ostatecznego potwierdzenia, lecz dokona jego fizycznej realizacji. W tym przypadku umowa powstaje z chwilą fizycznej realizacji zamówienia.

§ 3 Warunki odstąpienia

Ze względu na to, że umowa jest ważna w kontekście postanowień § 12, klient posiada następujące prawa do odstąpienia od niej:

 1. W przypadku zakupu poprzez Internet lub zakupu wysyłkowego główną zasadą jest to, że klient w terminie 14 dni może odstąpić od umowy, bez podania uzasadnienia. Z prawa tego może korzystać począwszy od dnia, kiedy towar został przejęty, a w przypadku usługi, od zawarcie umowy.
 2. Ważne jest, by zamiar odstąpienia został potwierdzony pisemnie, co może później potwierdzić w przypadku sporu związanego z terminem odstąpienia.
 3. W przypadku, jeżeli klient korzysta z prawa odstąpienia od umowy, zapłacona przez niego cena zakupu ulega zwróceniu, jeżeli wyrób został przez niego zwrócony firmie handlowej.
 4. Za zakup internetowy, z katalogu lub wysyłkowy uważa się przypadki, jeżeli klient zamawia wyrób z dostarczeniem na miejsce przeznaczenia. Nie posiada w ten sposób możliwości przekonania się o stanie fizycznym i innych cechach towaru.

W przypadku, kiedy do zakupu dochodzi w ten sposób, że klient osobiście przejmuje towar, wtedy nie ma możliwości późniejszego odstąpienia od umowy.

 1. Koszty i ryzyko zwrotu wyrobu obciążają klienta.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, klient powinien dostarczyć wyrób na określony w Ogólnych Warunkach Dostawy adres biura obsługi klienta w terminie 14 dni od odstąpienia! W przypadku, jeżeli tego nie uczyni, handlowiec nie jest zobowiązany do przejęcia towaru oraz zwrotu ceny jego zakupu.
 3. W przypadku odstąpienia oraz realizacji wymogów gwarancyjnych firma handlowa nie przejmie towaru wysłanego za zaliczeniem pocztowym.
 4. Przy ważnym odstąpieniu od umowy i przejęciu towaru w odpowiednim stanie firmy handlowa jest zobowiązana do zwrotu klientowi wartości towaru w terminie 30 dni. Sposób zwrotu wartości zakupu może oznaczać wypłatę sumy w biurze obsługi klienta firmy handlowej, przelew, względnie nadanie pieniędzy przekazem pocztowym. Koszt nadanie pieniędzy przekazem pocztowym, względnie przelewu na zagraniczne konto bankowe (minimum 15 €) ponosi klient. Koszt przelewu na konto w kraju ponosi przedsiębiorstwo handlowe. Koszt dojazdu klienta do biura obsługi klienta firmy handlowej obciąża również klienta.
 5. W przypadku, jeżeli klient po przejęciu towaru odstąpi od umowy, wtedy koszty dostarczenia towaru obciążają klienta nawet wtedy, jeżeli na fakturze nie były wpisane koszty transportu lub była wpisana tylko ich część.
 6. Klient może odstąpić od umowy także przed przejęciem towaru, lecz w tym przypadku jest zobowiązany pisemnie powiadomić handlowca o tym, że nie przejmie towaru i prosi o jego nie dostarczenie. Jeżeli takiego powiadomienia nie wysłał, firma handlowa posiada prawo do dwukrotności kosztów dostawy określonych w punkcie 3.11 (oraz kosztów transportu powrotnego) i jest tak także w przypadku, jeżeli firma handlowa przekazała już towar firmie transportowej (DPD, Poczta, GLS, Trans-o-flex itp.) lub rozpoczęła transport własnymi środkami.
 7. W przypadku odstąpienia firma handlowa jest uprawniona do następujących kosztów transportowych oraz manipulacyjnych za dostawę towaru (transport od firmy handlowej do klienta):

- w przypadku dostawy małej paczki na Węgrzech – minimum 3000 Ft + VAT/paczkę, a w przypadku dostawy na palecie 8000 Ft + VAT/paletę.

- w przypadku dostawy małej paczki z Niemiec, Słowacji, Czech, Rumunii, Austrii, Polski, Chorwacji i Słowenii 35 € + VAT/paczkę, a w przypadku dostawy na palecie 70 € +VAT/paczkę.

 1. Koszty określone w punkcie 3.11 są należne firmie handlowej także w przypadku, jeżeli na fakturze widnieją niższe ich wartości. Jeżeli na fakturze widnieją koszty wyższe od powyższych, wtedy należy uwzględnić koszty widniejące na fakturze.
 2. Koszty wyliczone w punktach 3.11 i 3.12 nie są kwestionowane przez klienta. Koszty te firma handlowa ma prawo fakturować i odzyskać od klienta.
 3. Nie można korzystać z prawa odstąpienia w przypadku produkcji indywidualnej, indywidualnego importu oraz po zakupie próbki lub oględzinach. W tych przypadkach strony uważają, że klient zlecił firmie handlowej wyprodukowanie,

przeprowadzenie eksportu, importu lub innej transakcji. W tych przypadkach w odniesieniu do umowy w żadnym bądź razie nie stosuje się postanowień dotyczących zakupu internetowego.

 1. W przypadku produkcji indywidualnej handlowiec może zażądać wpłacenia zaliczki lub przeprowadzenia przelewu z góry.

W przypadku zamówienia wyrobów produkcji indywidualnej klient nie może odstąpić od umowy po rozpoczęciu produkcji. Jest wtedy zobowiązany do przejęcia towaru po jego dostarczeniu. Przed rozpoczęciem produkcji klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, lecz zobowiązany jest pokryć mające miejsce do tego czasu koszty handlowca.

§ 4 Termin i koszty dostaw:

 1. W ofercie firmy handlowej znajdują się towary, które posiada on na składzie, a także takie, które musi nabyć, wyprodukować lub spowodować ich wyprodukowanie (dalej: wyroby nie będące na składzie).

Niezależnie od tego, na który typ towarów zawarto umowę, należy uwzględnić termin określony w ostatecznym potwierdzeniu.

Terminy dostaw na ogół:

- W przypadku wyrobów będących na składzie ich przekazanie przewoźnikowi, po przyjęciu ostatecznego potwierdzenia odbywa się na ogół w ciągu 1-3 dni roboczych. Przewoźnik dostarcza wyrób w terminie 1-3 dni roboczych od jego przejęcia.

- W przypadku wyrobów nie będących na składzie, firma handlowa może je dostarczyć w terminie około 1-6 tygodni.

 1. Koszty transportu są zależne od łącznej wartości zamówionej dostawy, od jej ciężaru, możliwości transportowych, gabarytów odległości, itp. Firma handlowa koszty transportu, albo przynajmniej ich część może wliczyć do ceny, albo obciąża nimi klienta, poprzez ich fakturowanie. O rozmiarach kosztów transportu firma handlowa informuje stale w swych katalogach, lecz udziela też osobnej informacji, najpóźniej w ostatecznym potwierdzeniu zamówienia.

 

§ 5 Zakup próbki

 1. Przy dużej liczbie wyrobów, produkcji indywidualnej, itd. handlowiec może podjąć decyzję, że najpierw wyprodukuje próbkę, którą gratis lub odpłatnie prześle klientowi. Produkcję będzie kontynuował tylko w przypadku, kiedy klient obejrzał i zatwierdził wyrób.

Także klient może korzystać z możliwości, ba najpierw zakupić próbkę i po jej obejrzeniu, zatwierdzeniu kontynuować zamówienie albo od niego odstąpić.

 1. Strony uzgadniają, że w przypadku zakupienia próbki i podtrzymania zamówienia obowiązują zasady zakupu próbki i w żadnym przypadku nie mają zastosowania zasady odstąpienia ważne przy zakupie internetowym i wysyłkowym.
 2. Uregulowanie ceny zakupu próbki odbywa się według zasad konstrukcji płatniczych określonych w § 6. W przypadku zakupu próbki terminy dostaw są liczone od obejrzenia i zatwierdzenia próbki przez klienta, jeżeli spełni on zasady określone w § 6.
 3. W przypadku, jeżeli klient po obejrzeniu próbki odstąpi od zamiaru zakupu, po odesłaniu próbki firmie handlowej, jest mu zwracana cena zakupu. Warunki odesłania określone są w § 4 na temat warunków odstąpienia od zakupu.
 4. W przypadku, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z powodu zastrzeżeń, co do jakości i klient uzasadni to handlowcowi na piśmie, firma handlowa zobowiązana jest do odtransportowania towaru i ona jest zobowiązana do poniesienia kosztów transportu.
 5. W przypadku, jeżeli próbka została obejrzana i zaakceptowana, klient nie może już odstąpić od przejęcia towaru i uregulowania finansowego.
 6. W przypadku, jeżeli firma handlowa musi zadbać o odtransportowanie towaru, klient udzieli do tego wszelkiej pomocy i przekaże towar przewoźnikowi przysłanemu przez tę firmę. Za tę działalność klient nie ma prawa do żadnej płatności, ani odszkodowania.

§ 6 Warunki płatności:

W kwestii uregulowania ceny zakupu zamówionego wyrobu strony uzgadniają następujące metody:

- przelew z góry (przelew bankowy) - płatność kartą: PayPal - płatność przy odbiorze gotówką (za zaliczeniem) Przy sumie od 0 do 499 € istnieje możliwość płatności gotówką przy odbiorze, powyżej tej sumy można płacić kartą płatniczą, za pomocą PayPal lub przelewem z góry. Jeżeli wartość zamówienia przekracza tę sumę i klient obstaje przy płatności gotówką przy odbiorze, wtedy firma handlowa dostarczy towar w kilku partiach. W przypadku produkcji indywidualnej firma handlowa może zastrzec obowiązek wpłacenia zaliczki lub przedpłaty całej ceny.

Przy zakupie próbki, po obejrzeniu i zaakceptowaniu próbki produkcja będzie kontynuowana i terminy dostaw będą liczone od terminu, kiedy cena zakupu wpłynie na konto firmy handlowej lub na jej konto PayPal.

 

Handlowiec, w zależności od własnych kryteriów oceny, klasyfikacji itp. klienta może podjąć decyzję o udzieleniu klientowi możliwości płatności odroczonej (kredyt towarowy).

 

W przypadku płatności odroczonej, jeżeli klient nie płaci w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest do płacenia firmie handlowej odsetek za zwłokę w wysokości 30% rocznie. Przy obliczaniu odsetek za zwłokę należy uwzględnić 365 dni w roku.

Firma handlowa ma prawo domagać się odsetek za zwłokę oraz kary określonej w § 9 także w przypadku, jeżeli klient w międzyczasie realizuje spłatę.

§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Może się zdarzyć, że ceny przedstawione w domach handlowych, katalogach lub w wydrukowanych informatorach oraz/lub inne dane, np. z powodu problemów przy przetwarzaniu danych lub błędów informatycznych ukażą się błędnie, z pomyłkami. Przy przetwarzaniu zamówień, w potwierdzeniu firma handlowa może te dane skorygować. Z powodu błędnie przedstawionych cen lub innych danych firma handlowa nie ponosi odpowiedzialności. Firma handlowa nie jest zobowiązana do dostarczenia towarów po cenach, które ukazały się w katalogach. Jeżeli pomyłkowa informacje dotyczy jakieś własności towaru i w ostatecznym potwierdzeniu firma handlowa ich nie skorygowała, wtedy - z powodu błędnej dostawy - zamawiający ma prawo odstąpienia od umowa w terminie 14 dni od jego dostawy. W przypadku odstąpienia podlega zwrotowi suma zakupu określona na fakturze, razem z kosztami transportu. Poza zwrotem ceny zakupu, klient nie może domagać się od firmy handlowej innego odszkodowania. W przypadku, jeżeli klient w terminie 14 dni nie zasygnalizuje firmie handlowej zamiaru odstąpienia od umowy, później nie może już od niej odstąpić i nie może domagać się jakiegokolwiek zwrotu Kostów.
 2. Jeżeli którykolwiek punkt umowy nie byłby ważny, niezależnie od niego pozostałe punkty umowy są ważne i dlatego umowa jest ważna za wyjątkiem punktu nieważnego.

§ 8 Warunki gwarancji

Firma handlowa poza tym, że podejmuje się ustawowo i prawnie ustanowionych wszelkich zobowiązań gwarancyjnych i rękojmi, działa w niej jeszcze dodatkowy system gwarancji premium.

W ramach systemu gwarancji premium firma handlowa podejmuje się poniesienia kosztów transportu do i od klienta wyrobów ze zgłoszonymi problemami gwarancyjnymi w przypadku, kiedy zaistniały z towarem rzeczywiste problemy gwarancyjne lub w ramach rękojmi. Koszty, których się w ten sposób podejmuje nie mogą przekroczyć 30 €. Strony zdecydowanie akceptują to rozwiązanie.

W systemie gwarancji premium może funkcjonować np. kompensacja, wymiana, całkowity lub częściowy zwrot pieniędzy, zwrot kosztów transportu, upominki itd., lecz zawsze przy użyciu rozwiązania uzgodnionego z zamawiającym.

§ 9 Utrzymanie prawa własności:

Przy jakimkolwiek wyborze przez strony sposobów płatności, prawo własności towaru pozostaje u firmy handlowej do czasu uregulowania ceny zakupu. Za uregulowanie ceny zakupu należy uważać, kiedy cena zakupu jest przejęta przez Irmę handlową, a w przypadku płacenia za zaliczeniem przez firmę transportową lub pełnomocnika firmy handlowej, albo pieniądze wpłyną na konto bankowe. Wyrobami o nieuregulowanej cenie zakupu firma handlowa może swobodnie dysponować, może je odebrać, dostarczyć na inne miejsce itp., a klient nie może temu przeszkodzić, co więcej – musi w tym udzielić pomocy. W przypadku, jeżeli klient stawiałby przeszkody w sprawowaniu praw wolnego dysponowania towarem, firma handlowa może zażądać kar umownych. Kara umowna wynosi 1% wartości towaru, według faktury za każdy dzień.

§ 10 Korzystanie z podwykonawców

Firma handlowa zastrzega sobie prawo, by w wytwarzaniu, pakowaniu, w procesach roboczych itd. korzystać z podwykonawców.

§ 11 Kwestie sporne i nie uregulowane

W przypadku sporu, którego podstawą byłyby Ogólne Warunki Dostaw w języku węgierskim (podstawa) oraz ich przekładami na inne języki, ważne jest oryginał w języku węgierskim i do niego należy się stosować.

Terminy dostaw posiadają charakter informacyjny i dotyczą normalnego toku spraw. Firma handlowa zastrzega sobie prawo do odchyleń od tych ustaleń, tak więc w stosunku do firmy handlowej nie można realizować roszczeń wynikających ze strat spowodowanych opóźnieniem w dostawie. Nie można też realizować roszczeń w stosunku do firmy handlowej za szkody spowodowane opóźnieniem ze strony usługodawców przewozowych i innych osób pośredniczących.

Prawo kompensaty: w kwestiach spornych firma handlowa może skorzystać z możliwości kompensaty, podczas gdy zamawiający zrzeka się takiej możliwości.

§ 12 Stosowane prawo:

 1. W odniesieniu do sporu prawnego pomiędzy firmą handlową i klientem w sprawach prawnych regulowanych w niniejszym dokumencie zastrzega się kompetencje prawa węgierskiego, które należy stosować z zastrzeżeniem, że nie mają zastosowania zasady Konwencji Wiedeńskiej mówiącej o międzynarodowych umowach o kupnie i sprzedaży towarów. W przypadku, jeżeli polubowne rozwiązanie sporu między stronami nie przyniosło skutku, strony – w zależności od kompetencji – podporządkują się wyłącznej kompetencji Budańskiego Centralnego Sądu Dzielnicowego.
 2. F odniesieniu do handlu wyrobami znajdującymi się w katalogu, firma handlowa postępują wyłącznie zgodnie z Ogólnymi Warunkami Dostaw, a więc ich postanowienia należy uwzględniać w odniesieniu do wszystkich umów zawartych między klientem i firmą handlową. W każdym katalogu wydanym przez firmę handlową znajduje się prośba o zapoznanie się i przyjęcie do wiadomości treści ogólnych warunków dostaw. Firma handlowa zakłada, że jeżeli klient znalazł katalogi i z nich wybrał towar, albo wyraża zainteresowanie, to przeczytał ogólne warunki dostaw, przyjął je do wiadomości i zaakceptował je, jako obowiązujące w stosunku do jego osoby.

§ 13 Akceptacja OWU

W przypadku, jeżeli Zamawiający w dokumencie na piśmie skierowanym do Firmy Handlowej nie wypowiedział się jednoznacznie w sprawie zapoznania się i przyjęcia do wiadomości OWU, Firma Handlowa w pierwszym piśmie lub zawiadomieniu skierowanym do Zamawiającego - bez osobnego zwrócenia uwagi - prześle mu tekst ogólnych warunków umowy. Zamawiający jest obowiązany oświadczyć, że zawarte w nim zasady poznał i zaakceptował, jako obowiązujące w stosunku do jego osoby. Jeżeli pomiędzy stronami nie dojdzie do osobnej wymiany oświadczeń i nie można będzie stwierdzić żadnego z powyższych sposobów, że OWU są częścią umowy, Firma Handlowa jest obowiązana zwrócić się do zamawiającego osobnym oświadczeniu, do którego załączy OWU.

Contact my host:
23Vnet Kft.
Web: https://hostit.hu
Tel.: +36-1-4501222


Quick Links